TELEKOMUNIKAZIO- ETA INFORMATIKA-SISTEMAK

Telekomunikazio-azpiegitura komunen eta telekomunikazio-sistemen eta -tresnerien proiektuak garatzea eta muntatzeko eta mantentzeko lanak gainbegiratzea –hala nola banda zabaleko eta irrati-komunikazio finko eta mugikorretako sareenak, sistema telematikoenak, ikus-entzunezko produkziokoenak eta transmisikoenak–, betiere dokumentazio teknikoa, araudia eta ezarritako prozedurak abiapuntu izanik eta funtzionamendua, kalitatea, segurtasuna eta ingurumenaren kontserbazioa ziurtatuta. Lanbide-irudi honek telekomunikazioetara, sistemen integraziora, banda zabaleko sareetara, sare telematikoetara eta ikus-entzunezko baliabideetara zuzentzen diren zerbitzu-sektoreko enpresa pribatuetan zein publikoetan egiten du lan, proiektuen garatzaile gisa, sistemen integratzaile gisa eta instalazioak eta azpiegiturak muntatzeko eta mantentzeko lanen ikuskatzaile gisa, bere kontura zein besteren kontura.

ikusi lan ezarpena   lanak

 

 

@-mail: electricidad@nlarburu.com

Oinarrizko Curriculum Diseinua

informazio osoa

Ikasketa Plana

Lehen kurtsoa

Moduluak Orduak
Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak konfiguratzea 132
Telekomunikazio-sistemen elementuak 132
Informatika-sistemak eta sare lokalak 231
Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak 198
Telekomunikazio-instalazioen proiektuak kudeatzea 66
Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak 132
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99

Bigarren kurtsoa

Moduluak Orduak
Ikus-entzunezko produkzio-sistemak 120
Sare telematikoak 140
Irrati-komunikazioko sistemak 120
Sistema integratuak eta etxe digitala 120
Telekomunikazio- eta informatika-sistemen proiektua 50
LantokikIngeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

Irteera Profesionalak

 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako proiektugile laguntzailea.
 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako muntaiaren ikuskatzailea.
 • Telekomunikazio-tresneria eta -instalazioak egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Telekomunikazio-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
 • Telekomunikazio-instalazioetako obra-burua.
 • Produkzio-estudioetan irrati- eta telebista-sistemetako tresneriak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irratidifusio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Segurtasun elektronikoko sistemetako eta telebista-zirkuitu itxietako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Sare lokalak eta sistema telematikoak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irrati-loturako sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Informatika-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.

Ziklotik Goi mailako beste ikasketa batzuetarako irteerak

 • Edozein unibertsitate titulura sarbidea.

testu-liburuak

Primer curso

Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones.

**

**

**

Elementos de sistemas de telecomunicaciones.

**

**

**

Sistemas informáticos y redes locales.

**

**

**

Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones.

**

**

**

Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones.

**

**

**

Sistemas de telefonía fija y móvil.

**

**

**

Formación y orientación laboral

** ** **
MATERIAL ESCOLAR

Tijeras de electricista. Destornillador Philips Nº2,  destornillador plano de 3 mm plano, destornillador plano de 6 mm, un polímetro (alterna (V y A)/continua (V y A)/Ohnimetro), Chaquetilla de electricista. *El coste total aproximado es de 75€

Además es conveniente disponer de ordenador portátil

Segundo curso

Módulo

Título

ISBN

Editorial

Sistemas de producción audiovisual 

**

**

**

Redes telemáticas 

**

**

**

Sistemas de radiocomunicaciones 

**

**

**

Sistemas integrados y hogar digital 

**

**

**

Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e informáticos 

**

**

**

Inglés Técnico 

"Technical English 2" Book.

"Technical English 2" Workbook.

978-1-4058-4554-0

978-1-4058-96-54-2

Pearson

Empresa e Iniciativa Emprendedora  ** ** **
Formación en Centros de Trabajo  ** ** **